Збори Автоводсервіс

Приватне акціонерне товариство "Автоводсервіс" інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів 08.04.2013 року о 10 год.00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 01103, м. Київ-103, Залізничне шосе, 45, офіс.1. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному станом на 24 годину 02.04.2013р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з 09.00год. до 10.00год. 08.04.2013р.

Порядок денний :

1. Обрання членів лічильної комісії.
2.Звіт Генерального Директора Товариства за 2012рік. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника; а для представників акціонерів-також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів за вищевказаною адресою, з 09 год. до 10 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення річних з 09.00 год., відповідальна особа Генеральний Директор Ель Хамад Ходр. Телефон для довідок : (44) 529-15-02.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

період

2012 р.

2011 р.

Усього активів

1476,9

1899,1

Основні засоби ( залишкова вартість )

716,2

888,2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

106,4

175,1

Сумарна дебіторська заборгованість

557,7

755,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

96,2

8,2

Нерозподілений прибуток

-1019,8

-82,5

Власний капітал

161,6

-775,7

Статутний капітал

66,8

66,8

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

2252,6

1667,5

Чистий прибуток (збиток)

-937,4

801,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

267004

267004

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

17