Збори Автоводсерв

Приватне акціонерне товариство "Автоводсервіс" інформує про проведення чергових  загальних зборів акціонерів 10.04.2012 року о 10 год.00 хв. за адресою : 01103,  м. Київ-103, Залізничне шосе, 45, офіс.1. Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному станом на 24 годину 04.04.2012р.- з  09.00год. до 10.00год. 10.04.2012р.

 Порядок денний :

1. Обрання членів лічильної комісії.
2.Звіт Генерального Директора Товариства за 2011рік. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік . Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
4. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника; а для представників акціонерів-довіреність на право участі у Зборах .Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів за вищевказаною адресою, з 9 до 10 години (в робочі дні). Телефон для довідок : (44) 529-15-02

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

 

період

2011 р.

2010 р.

Усього активів

1899,0

2227,4

Основні засоби  ( залишкова вартість )

888,2

963,70

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

175,1

138,4

Сумарна дебіторська заборгованість

825,3

1110,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

8,2

6,0

Нерозподілений прибуток

-4120,8

-3682,4

Власний капітал

-3876,7

-3438,4

Статутний капітал

66,8

66,8

Довгострокові зобов'язання

0

473,50

Поточні зобов'язання

5775,7

5192,2

Чистий прибуток (збиток)

-438,3

801,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

267004

267004

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

18